Uden T: (0413) 25 68 88
Sint-Oedenrode T: (0413) 47 25 65

Wij zijn vandaag geopend
van 7:00 tot 17:30

Wij staan voor u klaar

Algemene voorwaarden KOMBI Bouwmaterialen

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen. Leveranies en prestaties van KOMBI Bouwmaterialen Uden B.V. en Hout- en bouwmaterialenhandel Van Erp B.V. houden en hierna vermeld als KOMBI Bouwmaterialen, aan afnemers en potentiële afnemers, tenzij schriftelijk met KOMBI Bouwmaterialen anders is overeengekomen. Verwijzingen door afnemers naar hun eigen algemene of specifieke voorwaarden worden door KOMBI Bouwmalerialen uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

ARTIKEL 2 OFFERTES
A. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- geheel vrijblijvend alsmede exclusief B.T.W., kosten van speciale emballage en transport.
B. Alle bij de offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.
C. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen van KOMBI Bouwmaterialen zijn aangegaan, binden KOMBI Bouwmaterialen eerst, nadat deze door KOMBI Bouwmaterialen, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
D. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor de aflevering der zaken een verandering in enige kostenfactor, zoals met name in de in- of uitvoerrechten ofwel in andere belastingen en/of heffingen van overheidswege en in de wisselkoers optreedt, is KOMBI Bouwmaterialen gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

ARTIKEL 3 LEVERING
A. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn.
B. Indien een prijs is overeengekomen “franco werk”, is daarin niet begrepen hel vervoer over een per vrachtauto niet berijdbare weg tot de plaats waar de zaken moeten worden gelost. In dat geval is KOMBI Bouwmaterialen gerechtigd aan het eindpunt van de nog berijdbare weg te lessen en zo dicht mogelijk bij het werk of magazijn van afnemer, een en ander ter beoordeling van vervoerder, vanaf de lossing aldaar worden de zaken onverminderd het bepaalde in artikel 7 geacht te zijn geleverd en door afnemer aanvaard en gaat het risico voor de zaken op afnemer. Zo met instemming van KOMBI Bouwmaterialen toch wordt gekozen voor overbrenging naar de niet per vrachtauto bereikbare plaats van bestemming, dan dienen de extra kosten door de afnemer te warden voldaan. Dit geldt ook voor eventuele noodzakelijke voorzieningen welke nodig zijn in verband met de toestand van het terrein waarop moet warden gelost.
C. Bij levering op afroep heeft KOMBI Bouwmaterialen het recht, indien door of namens afnemer binnen 3 maanden na schriftelijk te sommeren de afnametijdstippen welke moeten zijn gelegen binnen 3 maanden na sommatie, te noemen, waarbinnen de totale hoeveelheid zal zijn afgenomen. Afnemer is verplicht binnen 8 dagen aan deze sommatie te voldoen, bij gebreke waarvan KOMBI Bouwmaterialen de producten op kosten van afnemer kan opslaan, terwijl KOMBI Bouwmaterialen voorts gerechtigd is onmlddel1ijk na sommatie volledige betaling te vorderen.
D. Wanneer geen afroep door afnemer plaatsvindt uiter1ijk op het overeengekomen tijdstip of In geval niet binnen 8 dagen na sommatie opgave van leveringstijdstippen als hierboven sub C bedoeld plaatsvindt of wanneer verkochte zaken, na aan de afnemer te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd of wanneer de afnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven de door hem gekochte goederen niet te willen afnemen, is KOMBI Bouwmaterialen gerechtigd, na afnemer in gebreke te hebben gesteld, te handelen als volgt:

  1. ofwel zonder nadere ingebrekestelling of rechter1Ijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, betaling te vorderen van de wel geleverde zaken alsmede vergoeding van de schade, welke bij voorbaat door partijen wordt gefixeerd op 30% van hetgeen afnemer bij uitvoering van de overeenkomst had moeten
  2. dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen alsmede verdere opslagkosten en eventueel verdere schade in rekening te brengen.

E. Wanneer KOMBI Bouwmaterialen voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde -al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom- ter beschikking heeft doen stellen, is de afnemer verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door KOMBI Bouwmaterialen opgegeven adres, bij gebreke waarvan afnemer aan KOMBI Bouwmaterialen schadevergoeding verschuldigd is.
F. Indien om welke reden dan ook de afnemer niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voorverzending, zal KOMBI Bouwmaterialen, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van afnemer de goederen bewaren voor risico en op kosten van afnemer volgens het bij KOMBI Bouwmaterialen, althans in de branche gebruikelijke tarief.

ARTIKEL 4 ZEKERHEIDSSTELLING
A. KOMBI Bouwmaterialen is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van KOMBI Bouwmaterialen voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.
B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de afnemer is gewijzigd, heeft KOMBI Bouwmaterialen het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan KOMBI Bouwmaterialen alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens gedane leveringen. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van KOMBI Bouwmaterialen.

ARTIKEL 5 BETALING
A. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij anevering. Indien een factuur wordt toegezonden, is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer automatisch in verzuim. De afnemer is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, een deel van een maand wordt daarbij gelijkgesteld aan een hele maand.
B. Wanneer KOMBI Bouwmaterialen een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.
C. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, terwijl ook eventuele reclames de verplichting tot betaling niet opschorten.
D. De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een later factuur.

ARTIKEL 6 WANPRESTATIE VAN DE AFNEMER
A. Indien de afnemer niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan KOMBI Bouwmaterialen verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling -ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling- terstond opeisbaar.
B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 1,5 % per maand gerekend vanaf 30 dagen na de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van de algehele voldoening.
C. In de onder A bedoelde gevallen heeft KOMBI Bouwmaterialen eveneens het recht de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met afnemer geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van KOMBI Bouwmaterialen zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van KOMBI Bouwmaterialen dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de afnemer, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden worden gerechtvaardigd.
D. Wanneer KOMBI Bouwmaterialen genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is KOMBI Bouwmaterialen gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door KOMBI Bouwmaterialen gemaakte kosten van tenminste 15 % van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 125,00) , zulks vermeerderd met € 15,00 aan administratiekosten.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
A. Indien zaken zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur –ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden- volledig is voldaan, blijven deze zaken eigendom van KOMBI Bouwmaterialen tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de zaken niet volledig heeft plaatsgevonden, is de afnemer niet gerechtigd de zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
B. Bij overtreding door de afnemer van voorgaand lid zal deze aan KOMBI Bouwmaterialen een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van de netto factuurwaarde onverminderd het recht van KOMBI Bouwmaterialen op aanvullende schadevergoeding.
C. KOMBI Bouwmaterialen is gerechtigd zonder ingebrekestelling alle geleverde zaken ten aanzien waarvan zij het eigendomsvoorbehoud heeft, terug te nemen. De afnemer machtigt KOMBI Bouwmaterialen nu reeds die plaatsten te betreden, waar deze zaken zich bevinden. De kosten van terugneming komen voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 8 OVERMACHT
A. KOMBI Bouwmaterialen is niet aansprakelijk voor niet, nietjuiste of niet tijdige uitvoering van aan KOMBI Bouwmaterialen ver1eende orders, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woorden andere omstandigheden van zodanige aard dat er naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van Kombi Bouwmaterialen kan worden gevergd, -daaronder mede begre n het geval dat KOMBI Bouwmaterialen door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot leverenin staat wordt gesteld-. Onder overmachl wordt mede begre n: emstige storingen in het productieproces {van leveranciers) en anderszins, oor1og -in en buiten Neder1and-, oproer, epldemleen, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilljkheden, weri<;staklng, uit.sluiling, maatregel en van overheidswege.
B. In geval van een blljvende overmachtssituatie zal Kombi Bouwmaterialen daarvan verwijld mededellng doen aan de afnemer. Na ontvangst van deze mededeling zal de afnemer gedurende 8 dagen het recht hebben de order schriftelljk te annuteren, echter onderde verptichtlng om van Kombi Bouwmaterialen af le nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelle van de order.
C. Indien de overrnacht van tijdelijke aard zal zljn., heeft Kombl Bouwmalerialen het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandlgheid die de overmacht optevert, zich niet meer lndien de overmacht weliswaar van tljdelijke aard is doch naar verwachling langer zal duren dan 2 maanden, geldt het in lid B bepaalde.
D. Verhogingen c.q. vertagingen welke door derden ons worden opgelegd zullen u worden doorberekend.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid G en de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is KOMBI Bouwmaterialen niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, dus noch van directe noch van indirecte schade van afnemer, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriele schade, bedrijfsschade of milieuschade aan roerende of onroerendezaak, dan wel aan personen, bij afnemer.
B. De door KOMBI Bouwmaterialen te vergoeden schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor KOMBI Bouwmaterialen is verzekerd dan wel indien terzake geen verzekering van kracht mocht zijn of geen dekking mocht worden geboden, tot maximaal 25 % van het aan afnemer gefactureerde bedrag terzake de door KOMBI Bouwmaterlalen geleverde zaken ten aanzien waarvan zij schadeplichtig is, waarbij voor afnemer een eigen risico geldt van € 2.500,- per gebeurtenis.
C. KOMBI Bouwmaterialen is bevoegd, in goed overleg met afnemer, voor eigen rekening fouten, waarvoor zij aansprakelijk is, te herstellen of de door fouten toegebrachte schade te beperken of op te heffen. Afnemer is gehouden om KOMBI Bouwmaterialen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door KOMBI Bouwmaterialen geleverde producten, voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is KOMBI Bouwmaterialen niet aansprakelijk.

ARTIKEL 10 KLACHTEN
A. De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele, tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling zijdens KOMBI Bouwmaterialen dat de zaken te zijner beschikking staan.
B. Eventuele klachten betreffende de hoeveelheld dient de afnemer binnen 24 uur bij KOMBI Bouwmaterialen te melden. Over deze klacht dient door afnemer binnen 48 uur schriftelijk te worden gereclameerd. Indien niet binnen bovenvermelde termijn is gereclameerd, zijn de op de bij de zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgetijk document vermelde hoeveelheid en bindend en worden geacht door de afnemer te zijn geaccepteerd.
C. Reclames omtrent kwaliteit, gewicht, soort, of maat kunnen slechts door KOMBI Bouwmaterialen worden geaccepteerd, mits deze schriftelijk en aangetekend bij KOMBI Bouwmaterialen worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst der zending en bij zogenaamde verborgen gebreken binnen 8 dagen, nadat het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs kon worden geconstateerd. Terzake van gebreken die na verloop van 1 jaar na levering worden ontdekt kan niet meer worden gereclameerd.
D. De reclame moet gespecificeerd en duidelijk worden gedaan en is nimmer van toepassing op goederen of materialen die reeds zijn verwerkt of zijn gebruikt.
E. KOMBI Bouwmaterialen zal na reclame in de gelegenheid worden gesteld de zaken te controleren; hiervoor zal afnemer alle medewerking verlenen. Zaken kunnen door afnemer niet worden geretourneerd zonder toestemming van KOMBI Bouwmaterialen. Terzake van zonder toestemming van KOMBI Bouwmaterialen geretourneerde zaken kan niet worden gereclameerd.
F. Afnemer kan geen aanspraken doen gelden jegens KOMBI Bouwmaterialen terzake van reclame over gebreken van zaken, zolang door afnemer enige verplichting jegens KOMBI Bouwmaterialen niet is nagekomen.
G. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal KOMBI Bouwmaterialen alsdan zorgdragen, te harer keuze, voor vervanging van de zaken dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus gemaakte kosten.
H. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8 dagen na ontvangst worden ingediend.

ARTIKEL 11 GARANTIE
A. Op de door KOMBI Bouwmaterialen te leveren zaken is uitsluitend van toepassing de garantie die door de fabrikant wordt verteend en jegens KOMBI Bouwmaterialen wordt nagekomen.
B. Reparaties en/of matertalen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals vracht-, verblijfs-, rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieaanspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan KOMBI Bouwmaterialen wordt vergoed.

ARTIKEL 12 VERJARING
Alle rechtsvorderingen van afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art. 6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

ARTIKEL 13 GESCHILLEN
A. Geschillen, die rijzen terzake van of in verband met door KOMBI Bouwmaterialen gesloten overeenkomsten, zullen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. KOMBI Bouwmaterialen blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter.
B. Op alle overeenkomsten waarbij KOMBI Bouwmaterialen partij is, is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 14: PRIVACYVERKLARING (AVG): Privacy, verwerking van persoonsgegevens en beveiliging
A. KOMBI Bouwmaterialen verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van de wederpartij, uitsluitend in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Ten aanzien van de programmatuur van derden zijn de privacy voorwaarden van de toeleverancier leidend.
B. KOMBI Bouwmaterialen verzamelt (persoons)gegevens van de wederpartij voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan de wederpartij. Deze gegevens worden door KOMBI Bouwmaterialen verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. de goede dienstverlening en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening;
  2. de facturering en de betalingsadministratie, daaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen;
  3. de inlichtingenverstrekking aan de wederpartij, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;
  4. het kredietbeheer en in verband daarmee het al dan niet door derden doen uitvoeren van analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, alsmede het deelnemen aan een kredietregistratiesysteem;
  5. netwerkbeheer en de bevordering van een efficiente inrichting van de bedrijfsprocessen;
  6. marktonderzoek- en direct marketingdoeleinden;
  7. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
  8. het voldoen aan wettelijke verplichtingen:

C. Daarnaast kan KOMBI Bouwmaterialen de gegevens verwerken, en zo nodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van KOMBI Bouwmaterialen;
D. KOMBI Bouwmaterialen bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in artikel 21.2 genoemde doeleinden.
E. Wederpartij heeft het recht de persoonsgegevens die KOMBI Bouwmaterialen van hem verwerkt, in te zien en indien nodig te laten corrigeren.
F. Wederpartij heeft tevens het recht KOMBI Bouwmaterialen te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van hem te verwijderen. KOMBI Bouwmaterialen zal in geval van een besluit tot verwijdering de wederpartij informeren in hoeverre daardoor de dienstverlening aan de wederpartij kan worden beperkt of verhinderd.
G. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door KOMBI Bouwmaterialen verleende dienstverlening worden verwerkt, ligt uitsluitend bij wederpartij. Wederpartij staat er jegens KOMBI Bouwmaterialen voor in dat de inhoud, het gebruik, en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Wederpartij vrijwaart KOMBI Bouwmaterialen tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
H. Indien KOMBI Bouwmaterialen op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. KOMBI Bouwmaterialen staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiling in de overeenkomst ontbreekt, zal KOMBI Bouwmaterialen passende technische beveiligingsmaatregelen treffen die voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeilgheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
I. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is KOMBI Bouwmaterialen gerechtigd wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. KOMBI Bouwmaterialen is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. KOMBI Bouwmaterialen is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik or misbruik dat van toegangs- or identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van KOMBI Bouwmaterialen.